Laatste Nieuws

Herinnering Inleveren Inventarisatieformulier naar de TC

Beste basketbal vriend/vriendin,

Zoals jullie weten is het, voor de teamindelingen, trainingsschema’s en het zoeken van trainer/coaches, van groot belang dat jullie aangeven of jullie volgend seizoen door blijven spelen/trainen. Vergeet dus niet z.s.m. je inventarisatieformulier in te leveren. Wij zijn regelmatig in de zaal te vinden op trainings- en wedstrijddagen. Kan je ons niet vinden kan je het formulier ook:

Scannen en mailen naar tc@alkmaarguardians.nl

Of

Opsturen of in de brievenbus gooien bij:

Technische Commissie
Goereestraat 6
1825PS Alkmaar

Inloopspreekuur Bestuur Alkmaar Guardians

Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering werd door enkele leden zeer goede suggesties gedaan, om onze club gezond te houden. Maar ook de wens om met het bestuur van gedachte wisselen, over de ideeën en suggesties die bij jullie leven.

Als bestuur waren, en zijn we erg blij met jullie input en ideeën. Echter, organisatorisch is zeer lastig om iedereen op een bestuursvergadering uit te nodigen.

Om voldoende tijd en ruimte te bieden, nodigen we de leden die dit willen, graag uit voor een gesprek met het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp waar je over wilt praten zal er een of meerdere bestuursleden met je in gesprek gaan.

Stuur een email naar Frans Bol

Secretariaat@Alkmaarguardians.nl

Geef hierbij aan over welk onderwerp je graag met het bestuur over wilt praten.

Frans zal dan een afspraak inplannen tussen jou/jullie en de beftreffende bestuursleden.

Alkmaar Guardians in het Nieuws!

Vanaf dit weekend wordt er in het Alkmaars Dagblad online aandacht besteed aan onze vereniging. Er komen verslagen op van dames 1 en heren 1 en eenmaal in de ongeveer 6 weken komt er een groot artikel over Alkmaar Guardians. Het onderwerp is afhankelijk van wat er speelt binnen onze vereniging.

Volg Alkmaar Guardians op de website: www.alkmaarsdagblad.nl

Terugblik ALV 10-nov-2017

Beste leden,

Terugblik ALV 10-nov-2017

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 10 november was zeer goed bezocht. Mogelijk dat dit te maken had met de agenda. Een belangrijk agendapunt was namelijk de brandbrief welke vanuit het bestuur naar alle leden verstuurd was.

Na de opening van Voorzitter Taco Huberts bleek al snel dat er geen op- en aanmerkingen voor het bestuur waren, Onze club heeft een goed seizoen achter de rug en financieel zijn we ook zeer gezond.

Wel sprak Taco zijn bezorgdheid uit over de aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Twee teams dreigden namelijk niet ingeschreven te kunnen worden voor de competitie. Gelukkig stonden er een paar enthousiaste ouders klaar die de teams gaan begeleiden. Het Bestuur en diverse commissies van Alkmaar Guardians moeten echt versterking krijgen, als we willen blijven bestaan, is de mening van het bestuur.

Bert Veldkamp (3 jaar secretaris), Judith Mohrs (bijna 6 jaar bestuurslid) en Ruud IJpelaan (15+ jaar voorzitter TC) hadden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Namens alle leden bedankte Taco ze voor hun inzet, en overhandigde hij een welverdiend presentje. Voor Ruud nam Taco iets meer tijd omdat Ruud voor zijn jarenlange inzet door het bestuur tot Erelid benoemd werd.

Frans Bol werd voorgedragen als nieuwe secretaris, als opvolger van Bert Veldkamp

Na een korte pauze kwam de brandbrief ter sprake, en werd nog eens nadrukkelijk gezegd dat we aan het eind van de ALV minimaal 5 nieuwe vrijwilligers wilden hebben. Deze vrijwilligers zijn echt nodig om het seizoen 2018-2019, te kunnen starten.  Alle aanwezigen werden uitgenodigd om onder het genot van een drankje de vacaturelijst te bekijken en met elkaar te discussiëren over de openstaande plekken.

Al snel werd duidelijk dat iedereen echt een Alkmaar Guardians hart heeft.

Het resultaat van deze sessie was overweldigend. Per 1 januari neemt Ingrid Moes het penningmeesterschap over van Jolanda Raven. Lars Godecke, Lisanne v.d. Hoek, Joelle Boetius, Denise Godecke en Joris Anema, gaan als groep de Technische Commissie op zich nemen. En er zijn twee kandidaten die geïnteresseerd zijn in de functie van het wedstrijdsecretariaat.

Naast deze positieve afsluiting zijn er ook nog een aantal enthousiaste leden die graag wat voor Alkmaar Guardians willen gaan betekenen. Het bestuur zal met deze groep in gesprek gaan om  de ideeën verder uit te werken.

Om 22:00uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte iedereen voor zijn de positieve bijdrage aan deze ALV. En dat we als bestuur zeer blij zijn dat we door kunnen gaan met deze geweldige club.

Vriendelijke groet,

Bestuur BBV Alkmaar Guardians

Digitale Wedstrijd Formulier

We gaan per 11-11-2017 werken met het Digitale Wedstrijdformulier. Dit betekent dat er tablets op de tafel liggen waarmee gewerkt gaat worden.

Voor degenen die opgesteld staan in het programma: help elkaar!

Elke vereniging moet ermee gaan werken, dus ook wij.

Het zal in het begin wennen zijn, maar met elkaar moet het lukken.

Ga als je niet opgesteld staat ook kijken in de hal, zodat je ermee vertrouwd raakt.  

Stap voor stap uitleg tijdens de wedstrijd

Uitleg app met links naar video’s

Algemene uitleg App

Uitnodiging voor: De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Aan alle:

 • Leden van BBV Alkmaar Guardians
 • Ouders en verzorgers van jeugdleden
 • Bestuur, vrijwilligers en trainer/ coaches

Datum :             10 november 2017

Tijd:                    20:00uur

Locatie:             kantine DAW

Agenda ALV :

 • Opening en mededelingen
 • Notulen ALV 2016
 • Terugblik afgelopen seizoen
 • Balans en Winst- en Verliesrekening
 • Verslag kascontrole
 • Vooruitblik seizoen 2017-2018
 • Begroting 2017-2018
 • Vastellen contributie 2018-2019
 • Afscheid aftredende bestuursleden
 • Benoemingen nieuwe bestuursleden
 • Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 • Overige punten

Pauze:

Vervolg en toekomstbeeld AG n.a.v. brief van 1 juli 2017

Sluiting en gezellig napraten.

Nieuws archief

Aankomende wedstrijden

Datum TijdThuis PloegUit Ploeg